Indkaldelse til generalforsamling 2015

I Henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Farum Senior Motion

Onsdag den 11. marts 2015 kl. 12.10 i Caféen oven på Farum Tennishal

Dagsorden ifølge vedtægternes § 5 for ulige år:

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Bent Petersen)

2. Valg af referent (Bestyrelsen foreslår Marianne Langkilde)

3. Valg af 2 stemmetællere (Bestyrelsen foreslår Vibeke Willumsen og Ellen Margrethe

Nielsen)

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)

7a. Kontingent for aktive medlemmer (Bestyrelsen foreslår 350 kr. for 2015)

7b. Kontingent for passive medlemmer (Bestyrelsen foreslår 100 kr. for 2015)

Erling Brix er villig til genvalg

Kirsten Vikkelsø er villig til genvalg

Ida Andersen er villig til genvalg

Tove Malmstrøm valgt for 2 år i 2014

Winnie Petersen er villig til genvalg

Symina Sørensen valgt for 2 år i 2014

Hans Heje er villig til genvalg

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)

11. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)

12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år

13. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senes 8 dage før

generalforsamlingen, altså tirsdag den 5. marts, såfremt forslaget ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 8.

Der vil blive serveret øl, vand og kaffe under generalforsamlingen.

Ulla vil sælge sandwicher fra kl. 12.

Formand: Erling Brix. Email iebrix@webspeed.dk fsm@farumseniormotion.dk

Hjemmeside: www.FarumSeniorMotion.dk