Referat af generalforsamling 2015

Referat af Farum Senior Motions generalforsamling onsdag den 11. marts 2015 kl. 12.10 i cafeen i Farum Tennisklub

Formanden, Erling Brix, bød velkommen til de ca. 45 fremmødte.

1. Valg af dirigent

Bent Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis d. 19 februar, og ved den trykte dagsorden, som var fremlagt med mindst det foreskrevne varsel på 14 dage.

2. Valg af referent

Marianne Langkilde blev valgt til referent.

3. Valg af to stemmetællere

Vibeke Willumsen og Ellen Margrethe Nielsen blev valgt til stemmetællere.

4. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2014

I løbet af 2014 er deltagertallet faldet til 60-80 per motionsdag. I 2014 har ialt 145 medlemmer betalt kontingent. 110 har betalt for 2015.

Formanden gennemgik aktiviteterne i 2014:

30. april: Foredrag, Hanne Gadfeldt om hvordan vi passer på vore fødder.

26. maj: Lady Walk, arrangeret af Kirsten Vikkelsø

28. maj: Sæson afslutning i svømmehallen. Tovholder Kirsten

27. august: Sommerudflugt til Lejre. Heldagstur med bus. Ida og Bjørn

September: Begyndt på udendørsmotion een gang pr. måned, men indtil nu har kun ca. 25 pr. gang deltaget.

22. oktober: Foredrag, Susanne Andersen fortalte om vore øjne og almindelige øjensygdomme.

17. december: Juleafslutning med banko.

I samarbejde med Frivilligcenter Furesø fik vi lavet en folder for at lokke flere instruktører til. Den blev ophængt i sportshaller, biblioteker og på Københavns Universitets Gymnastik Institut. Men lige meget hjalp det – desværre.

En ny medlemsfolder blev færdiggjort i marts. Annelise og Ida havde lagt et stort arbejde i at få den fuldendt.

Erling takkede bestyrelse , instruktører og revisorer, samt Ulla og Tommy for assistance og godt samarbejde.

Frank Rubin stillede spørgsmål om medlems tilbagegang.

Beretningen blev godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Det offentliggjorte regnskab med bemærkninger blev gennemgået af Erling.

Frank spurgte til den største post, sommerudflugten. Det blev oplyst at den reelle udgift netop var de 19.694 kr., idet resten blev dækket af deltagerbetaling og Nordea.

6. + 7. udskudt til efter ...

8. Behandling af indkomne forslag

Frank Rubin havde indsendt forslag inden mødet, for at afhjælpe problemet med manglen på frivillige instruktører:

1. Ansættelse af betalt instruktør
2. Tilbyde de frivillige årlig træning / kursusforløb
3. Finansiering: Mulige besparelser i budgettet
4. Annullering af ”lukkedage”

Lisbeth Stokholte, instruktør, uddybede sagen:
Der skal være mindst 5 instruktører hvis det skal fortsætte på frivillig basis. Efter sommerferien vil der kun være instruktør den 1. time hver onsdag, (dog med mulighed for dans og boldspil fra 10 til 11.55). Hvis der ikke kommer flere frivillige, stopper alle nuværende instruktører til jul.

Uden betalt instruktør lukker FSM altså. Lisbeth understreger at vi fortsat forsøger at finde enten en betalt hjælp eller frivillige instruktører.

Der er ca. 35 onsdage à 1½ - 2 timer om året... (Løn til instruktør ca. 20.000 kr.)

Frank uddybede sit forslag. Både han og andre var enige i, at de sociale tiltag var svære at spare væk. Alic støttede forsøget på at skaffe betalt instruktør.

Jette tilføjede at det endda kunne være en fordel med 2 samtidige instruktører, sparring mv. Tidligere frivillig instruktør, Gerda, opfordrede også til at flere meldte sig som frivillig instruktør eller bare som medhjælper i første omgang.

Jette mfl. mente ikke at kontingent forhøjelser kunne undgås, selvom der kunne findes besparelser i budgettet.

Bestyrelsen vil gennemgå budgettet for 2016 for at se på eventuelle besparelser.

6. Budgetforslag

Budgettet godkendt med een stemme imod. Hvis der sker forandringer med lønnet instruktør, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

7. Fastlæggelse af kontingentet for 2016

Bestyrelsens forslag om kontingent på uændret 350 kr. for aktive medlemmer og uændret 100 kr. for passive medlemmer blev godkendt, med een som undlod at stemme. I tilfælde af nævnte ekstraordinære generalforsamling tages kontingentet dog op igen.

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)

Erling Brix, Kirsten Vikkelsø og Ida Andersen var på valg og blev genvalgt.

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år

Winnie Petersen på valg og blev genvalgt.

Tove Malmstrøm valgt for 2 år i 2014.

11. Valg af 2 revisorer for 2 år

Symina Sørensen valgt for 2 år i 2014.

Hans Heje på valg, blev genvalgt for 2 år.

12. Valg af revisorsuppleant hvert år

Frank Rubin blev valgt.

13. Eventuelt

Lisbeth orienterede om udendørs motion en gang om måneden. Der har været ringe tilslutning, - skal det fortsætte ?

Sven anbefalede at man fortsatte året ud og Else tilsluttede sig.

Bent læste fra vedtægterne vores formål: at virke for sammenhold i foreningen og derved styrke medlemmernes indbyrdes netværk.

Else stillede spørgsmål ang. boldaktiviteter, - hvor mange er interesserede ?

Jette bemærkede at gulvet i hallen kan være lidt farlig for boldspil.

Ida: Der har jo været tilbud om softball, men er der nok interesserede ?

Erling Brix sluttede generalforsamlingen med tak til alle og vin til dirigenten og bestyrelsen.

Referent: Marianne Langkilde, 11. marts 2015.

Bestyrelsen består af Erling, Bjørn, Kirsten, Marianne, Ida samt suppleanterne Winnie og Tove.