Vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er FURESØ SENIOR MOTION og har hjemsted i Furesø Kommune. Foreningen er stiftet d. 8. februar 2000.

§ 2 FORMÅL
Foreningen formål er:

  • At virke for udøvelsen af seniormotion
  • At udbrede kendskabet dertil
  • At virke for sammenhold i foreningen og derved styrke medlemmernes indbyrdes netværk
  • At bedre medlemmernes livskvalitet ved at udvikle den enkeltes evner som led i forebyggende og aktiverende tiltag.

§ 3 MEDLEMMER
Som aktive eller passive medlemmer kan optages alle, der har bopæl i Furesø Kommune, er fyldt 60 år og som anerkender foreningens vedtægter.

Aktive medlemmer kan deltage i alle foreningens aktiviteter, herunder motionsøvelser og anden idræt samt alle sociale og kulturelle aktiviteter. Aktive medlemmer kan overvære ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og er valgbare til bestyrelsen og som revisor.

Passive medlemmer kan ikke deltage i foreningens motionsøvelser og anden idræt, men kan deltage i sociale og kulturelle aktiviteter. Passive medlemmer kan overvære ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men uden stemmeret, og er ikke valgbare som medlem af bestyrelsen eller som revisor.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene om bopæl og alder.

§ 4. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelse sker ved annoncering i lokalpressen for Furesø Kommune og med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har kun aktive medlemmer, der har betalt kontingent og som personligt er mødt til generalforsamlingen.

§ 5 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7a. Kontingent for aktive medlemmer
7b. Kontingent for passive medlemmer
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)
11. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige og 1 i ulige år)
12. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige og 1 i ulige år)
13. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
14. Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, dog kræver beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jfr. § 14.

Afstemning sker ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning skal afholdes, såfremt dirigenten eller mindst 3 medlemmer ønsker det.

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling, skal mindst tre fjerdedel af underskriverne være til stede.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

§ 7 BESTYRELSEN
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan dog udpege en sekretær, som ikke er medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og til bestyrelsens møder eller enkelte punkter på disse kan indbydes andre f.eks. de frivillige instruktører eller repræsentanter for disse, men uden stemmeret.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 3 møder årligt.

§ 8 UDVALG
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. I sådanne udvalg kan foruden et eller flere medlemmer af bestyrelsen også deltage andre medlemmer af foreningen.

§ 9 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen, altså for kalenderåret efter generalforsamlingens afholdelse. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen med 14 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt. Et udelukket medlem kan igen optages, såfremt bestyrelsen går ind herfor.

§ 10 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest d. 1. februar aflevere regnskabet til revisorerne. Regnskabet forelægges med revisorernes påtegning for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen kan udbetale godtgørelse til bestyrelsens medlemmer og de frivillige instruktører til dækning af udgifter til telefon, kontorhold, beklædning m.v. Godtgørelsen kan dog højst være de beløb, som til enhver tid er fastsat af skattemyndighederne som skattefri godtgørelser for foreningsarbejde.

§ 11 REVISION
De på generalforsamlingen valgte revisorer gennemgår regnskabet og konstaterer beholdningernes tilstedeværelse. Regnskabet afleveres til bestyrelsen senest d. 1. marts med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 12 TEGNING OG HÆFTELSE
Formanden repræsenterer foreningen udadtil.

Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formanden eller kassereren hver for sig. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med to tredjedele af de afgivne stemmer og skal være optaget på det udsendte forslag til dagsorden.

§ 14 FORENINGENS OPLØSNING
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to trediedele af foreningens medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant stemmeresultat på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om, hvorledes foreningens midler kan anvendes til gavn for ældrearbejdet i Furesø Kommune.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. februar 2000. Ændret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2002.

Ændret på ordinær generalforsamling den 14. marts 2007. Ændret på ordinær generalforsamling den 25. marts 2009, idet nærværende vedtægt erstatter vedtægten af 8.2.2000 og 21.3.2002 og 14. marts 2007.