Dagsorden, generalforsamling 16. marts, 2016

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Farum Senior Motion
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 12.15 i Caféen oven på Farum Tennishal
Dagsorden ifølge vedtægternes § 5 for lige år:
1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Bent Petersen)
2. Valg af referent (Bestyrelsen foreslår Ida Andersen)
3. Valg af 2 stemmetællere (Bestyrelsen foreslår Vibeke Willumsen og Ellen Margrethe Nielsen)
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
        7a. Kontingent for aktive medlemmer (Bestyrelsen foreslår 450 kr. for 2017)
        7b. Kontingent for passive medlemmer (Bestyrelsen foreslår 100 kr. for 2017)
8. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen vil tilknytte Jonna og Aase i instruktørudvalg.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
        Bjørn Baruël genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Klaus Lund Nielsen.
        Marianne Langkilde er villig til genvalg
10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
        Tove Malmstrøm genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Lisbeth Stokholte i 2 år
        Winnie Petersen er valgt for 2 år i 2015
11. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)
        Symina Sørensen er flyttet. Ny revisor? Frank Rubin?
        Hans Heje er valgt for 2 år i 2015
12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
13. Eventuelt
        Skal vi spørge kommunen om vi kan låne Bybækhallen. Den er gratis! Vi vil spare ca. 6.000 kr. om året.
        Den har et ekstra lokale til lidt boldspil mens der er gulvøvelser.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen/formanden i hænde senes 8 dage før generalforsamlingen, altså tirsdag den 8. marts, såfremt forslaget ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 8.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og hjemmebag under generalforsamlingen.
Ulla sælger sandwich fra kl. 12.

Formand: Erling Brix. Email iebrix@webspeed.dk     fsm@farumseniormotion.dk
Hjemmeside: www.FarumSeniorMotion.dk