Referat af generalforsamling 16 marts 2016

Referat af Farum Senior Motions generalforsamling onsdag d. 16. marts 2016 kl. 12.15 i caféen i Farum Tennisklub.

Formanden, Erling Brix bød velkommen til de ca. 50 fremmødte.

1. Valg af dirigent
Bent Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis d. 25. februar og ved den trykte dagsorden, som var fremlagt med det foreskrevne varsel på 14 dage. Dagsordenen følger vedtægternes § 5 for lige år.

2. Valg af referent
Ida Andersen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Vibeke Willumsen og Ellen Margrethe Nielsen blev valgt.

4. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2015
I løbet af 2015 har deltagerantallet været 60 – 80 pr. motionsdag. 110 har betalt kontingent pr. 31/12-2015.
Formanden gennemgik aktiviteterne i 2015:
- 22. april: Foredrag om Furesøområdets historie fra 1660 – 1990 ved Signe Thomsen fra Farum Lokalhistoriske Forening
- 18. maj: Ladywalk, arrangeret af Kirsten Vikkelsø
- 20. maj: Sæsonafslutning med udendørs motion efterfulgt af kaffe og kage i caféen.
- 2. sept.: Udflugt til Flakfortet
- 9. sept.: Onsdagsmotionen starter igen, med Jette Hjulmand som instruktør
- 28. okt.: Foredrag af Hans-Peter Tams om hans opvækst i 30-erne og 40-erne og hans flugt gennem Nazi-Tyskland
- 16. dec.: Juleafslutning i Kulturhuset med gløgg, godter, sang og julebanko

Fra september sluttede vi med udendørs motion en gang om måneden, da der ikke var så stor tilslutning.
Bestyrelsen har afholdt 7 større eller mindre møder for at sikre, at arrangementerne blev afviklet så godt som muligt.
I samarbejde med Frivilligcenter Furesø fik vi styr på hjemmesiden. Der arbejdes imidlertid nu på en bedre version.
Erling takkede Farum Senior Motions frivillige instruktører for deres energi og udholdenhed indtil det lykkedes at finde foreningens meget dygtige, betalte instruktør Jette Hjulmand til varetagelsen af onsdagstræningen.
Erling takkede desuden bestyrelsen og revisorerne samt Tommy for assistance og godt samarbejde. Han rettede også en stor tak til Ulla for at holde caféen åben og takkede i det hele taget alle, der har gjort en indsats for at få foreningen til at fungere.
Beretningen blev godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Erling gennemgik det offentliggjorte regnskab med bemærkninger.
Else Jensen spurgte til lokalelejen og tilskud hertil. Anne Gram fortalte, at tilskud til lokaleleje blev fastlagt bl.a. på baggrund af medlemstal. Men de samlede kommunale puljer var under kraftig beskæring. Tilskud effektueres med et års forsinkelse.

6. Budgetforslag
Ang. udgiften på 15.000 kr. til instruktør, så betaler vi til LOF, som får tilskud fra kommunen. Budgettet blev godkendt.

7. Fastlæggelse af kontingentet for 2017
Bestyrelsens forslag om kontingent på uændret 450 kr. for aktive medlemmer og uændret 100 kr. for passive medlemmer blev godkendt. Vi har en lille håndfuld passive medlemmer.

8. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag om at tilknytte Jonna og Aase i et instruktørudvalg, blev vedtaget.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
Bjørn Baruël genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog Klaus Lund Nielsen, som accepterede og blev valgt. Marianne Langkilde var villig til genvalg og blev ligeledes valgt.

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
Tove Malmstrøm genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog Lisbeth Stokholte i 2 år, som blev valgt. Winnie Petersen er valgt for 2 år i 2015.

11. Valg af 2 revisorer for 2 år
Frank Rubin blev valgt. Hans Heje er valgt for 2 år i 2015.

12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
Lise Andersson blev valgt.

13. Eventuelt
Der efterlystes forslag til sommerturen. Sofiero blev foreslået. Et forslag om en udflugt til Helsingør med besøg på Kulturværftet m.m. vandt dog større tilslutning.
Forslaget om at flytte motionen til Bybækhallen som er gratis at låne, vandt tilslutning. Det mentes at der er plads og faciliteter nok, og at der er ledigt i hallen onsdag formiddag fra kl. 10 – 12. Herved kunne lokaleleje til Tennis-klubben på 17.000 kr. spares. Forslaget kan tages op på en ekstraordinær generalforsamling.

Erling Brix sluttede generalforsamlingen med tak til alle.

Referent:  Ida Andersen 16. marts 2016