Generalforsamling 2017 - Indkaldelse

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Farum Senior Motion

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 11.15 i Stien

Dagsorden ifølge vedtægternes § 5 for ullige år:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bent Petersen
2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Ida Andersen
3. Valg af 2 stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Ellen Margrethe Nielsen +?

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 2018
      7a. Kontingent for aktive medlemmer: Bestyrelsen foreslår 450 kr. for 2018
      7b. Kontingent for passive medlemmer: Bestyrelsen foreslår 100 kr. for 2018

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ullige år)
      Erling Brix – er villig til genvalg
      Kirsten Vikkelsø – er villig til genvalg
      Ida Andersen – er villig til genvalg
10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
      Winnie Petersen – er villig til genvalg
      Aase Hunding/instruktørudvalg – er villig til genvalg
11. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)
      Frank Rubin valgt for 2 år i 2016
      Hans Heje - er villig til genvalg
12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år

13. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen/formanden i hænde senes 8 dage før generalforsamlingen, altså tirsdag den 7. marts, såfremt forslaget ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 8.

Der vil blive serveret, øl, vand, kaffe og småkager under generalforsamlingen, sandwich kan købes for 5 kr.

Formand: Erling Brix. Email iebrix@webspeed.dk fsm@farumseniormotion.dk
Hjemmeside: www.FarumSeniorMotion.dk