Generalforsamling 2017 - Referat

Referat af Farum Senior Motions generalforsamling onsdag d. 15. marts kl. 11.15 i Stien

Formanden, Erling Brix, bød velkommen til de 64 fremmødte, og der startedes med en forårssang.

1.Valg af dirigent
Bent Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis d. 15. februar og ved den trykte dagsorden, som var fremlagt med det foreskrevne varsel på 14. dage. Dagsordenen følger vedtægternes § 5 for ulige år.

2. Valg af referent
Ida Andersen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Lillian Bruhn og Else Jensen blev valgt.

4. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2016
Erling fortalte, at 110 medlemmer havde betalt kontingent pr. 31. december 2016.
Herefter gennemgik han aktiviteterne i 2016:
- 20. april: Foredrag om Professor Tribini ved Aase Tribini i cafeen over Tennishal-
len
- 25. maj: Afslutning ved svømmehallen med pétanque, cykelslangemotion og andre
udendørs aktiviteter
- 30. maj: Ladywalk
- 17. august: Bestyrelsen flytter Farum Senior Motions ting til Bybækhallen, da for-
eningen i foråret 2016 beslutter at flytte aktiviteterne fra Tennishallen til Bybæk-
hallen, Desværre/heldigvis kunne vi kun få tiden kl. 9-11.
- 31. august: Sommerudflugt til Helsingør, hvor vi besøger Kulturværftet og Søfarts-
museet. Bagefter spiser vi frokost i Café Chaplins gårdhave
- 26. oktober: Margrethe Neergaard fortæller om sin morfar Kaptajn Jespersen. Det
foregår i auditoriet i Stien
- 21. december: Juleafslutning i teatersalen i Farum Kulturhus med gløgg, æbleski-
ver, godter, sang og julebanko
Bestyrelsen har afholdt 8 større eller mindre bestyrelsesmøder i årets løb.
Der har hele året været stor ros til Jette Hjulmand, der altid finder på nye bevægelser - nu også med elastikker-, og som desuden gør en del ud af balanceøvelser.
Erling takkede Bjørn for at tage sig af Farum Senior Motions hjemmeside. Han rettede også en stor tak til medbestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde.

Kommentarer til beretningen:
Der kom ikke så mange til foredraget om Professor Tribini, og Else mente, at det kunne være fordi foredraget først startede en time efter gymnastikken. Karen syntes også, det startede for sent. Ida gav udtryk for, at der havde været meget at tage sig af og vænne sig til i forbindelse med flytningen og de nye rammer i Bybækhallen, og at bestyrelsen nok ikke havde fået annonceret foredraget tilstrækkeligt forinden. Frank spurgte om pris og antal deltagere til foredraget. Foredraget kostede 3200 kr., og der havde været omkring 20 tilhørere.
Vibeke takkede bestyrelsen for dens arbejde.
Beretningen blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Klaus gennemgik det offentliggjorte regnskab:
Der er et overskud på regnskabet for 2016 på ca. 3000 kr., og ikke et underskud på ca.7000 kr. som ellers var budgetteret. Da kassebeholdningen er på omkring 44.000 kr. kunne det være en god ide, at beholdningen over tid blev nedsat via gode aktivi- teter.
Elke, tilflytter fra Gilleleje, var meget glad for både det lave kontingent, foredrag, og det sociale i Farum Senior Motion.

6. Budgetforslag
Der er søgt om §18 tilskud Furesø for 2017.

7. Fastsættelse af kontingent for 2017 og det kommende år 2018
Bestyrelsens forslag om kontingent for 2017 og 2018 på 450 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for passive medlemmer blev enstemmigt vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)
Erling Brix blev genvalgt.
Kirsten Vikkelsø blev genvalgt.
Ida Andersen blev genvalgt.

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
Winnie Petersen blev genvalgt
Aase Hunding/instruktørudvalg blev genvalgt

11. Valg af 2 revisorer (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)
Hans Heje blev valgt. Frank Rubin er valgt for 2 år.

12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
Hanne Kjærgaard blev valgt

13. Eventuelt
Et forslag, oprindelig fra Ellen Møller om, at sommerturen i år skulle gå til Ørestad Syd, vandt gehør og blev vedtaget. Området rummer meget spændende byggeri, en nyskabende byplan og naturområdet Kalvebod Brygge.

Emnet for foreningens foredrag d. 19. april kl. 11.15 – ca. 12.45 er ”Forebyggelse af fald hos ældre mennesker”. Vi skal høre om, hvem der falder og problemets størrelse, og om hvordan Furesø Kommune arbejder med problemet, og vi vil få vist nogle af de balanceøvelser, som Jette Hjulmand integrerer i vores onsdags-gymnastik. En invitation til foreningens foredrag med nærmere beskrivelse af indhold, tid og sted blev omdelt.

Dansk Arbejderidrætsforbund (DAI), som vi er medlem af, har udviklet en Senior fitnesstest, som på en let og overskuelig måde fortæller, hvordan din form har det, hvad du kan klare og hvad du kan arbejde hen imod. Onsdag d. 17.maj, som er onsdagen før sommerafslutningen, har DAI sagt ja til at afholde en testdag hos os, hvor alle deltagere kan blive testet i forhold til kondition (udholdenhed), styrke og BMI / fedtprocent.

Som afslutning sang vi en forårssang mere.

Referent: Ida Andersen, 15. marts 2017

Bestyr2017

Bestyrelsen 2017