Generalforsamling-2018-Referat

Referat af Farum Senior Motions generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018 kl. 11.15 i Teatersalen Stien

Formanden, Erling Brix, bød velkommen til de omkring 45 fremmødte, og der startedes med en forårssang.

1.Valg af dirigent
Bent Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis og fremlagt dagsorden.

2. Valg af referent
Ida Andersen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Lillian Bruhn og Ellen Margrethe Nielsen blev valgt.

4. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2017
Erling gav udtryk for, at vi havde en rolig generalforsamling 15. marts 2017.
Kontingentet forfaldt i januar 2018, men kun 70 havde betalt pr.1. marts 2018.
Erling gennemgik herefter foreningens forskellige aktiviteter i 2017:
19. april: Foredraget ”Forebyggelse af fald hos ældre”. Her talte først Marianne Kirchhoff, overlæge phd., Gentofte Hospital, dernæst fortalte udviklingschef Anette Melin, Center for Social og Sundhed, Furesø Kommune, om hvordan kommunen arbejder med faldforebyggelse, og til sidst supplerede Lisbeth fra Farum Senior Motion med nogle balancetræningsøvelser.
17. maj: Lisbeth overtog undervisningen med succes, da Jette havde ferie.
24. maj: Afslutning ved svømmehallen med petanque, cykelslangemotion og andre morsomme aktiviteter.
29. maj: Ladywalk.
30. august: Sommerudflugt til Ørestad Syd. Vi beså forskellige bygninger med guide, og i en af dem fik vi formiddagskaffe med brød. Firmaerne, der byggede de store kontorhuse, var af kommunen blevet pålagt at indrette offentlige cafeterier, bl.a. for at skabe liv i området. Senere fik vi frokost i Traktørstedet i
Naturcenter Vestamager.
11. oktober: Foredraget ”Rundt i den humoristiske verden” v/ Lillian Hjorth West.
13. december: Juleafslutning i Kulturhuset med masser af præmier til et meget dramatisk nyt lotteri.

Jette forlod os for et længere job – desværre. Steffen Adamsen overtog hendes plads, og efter lidt tilpasning, synes vi at det går meget godt.
Bestyrelsen har afholdt 5 livlige bestyrelsesmøder i årets løb.
Erling takkede Bjørn for at tage sig af vores hjemmeside. Den bliver ført ajour, så snart bestyrelsen sender ham noget materiale.
Han rettede også en stor tak til medbestyrelses-medlemmerne for et godt samarbejde, og Aase fik en særlig tak for at møde tidligt hver onsdag, og for at tage måtteøvelserne om nødvendigt.
Kommentarer til beretningen:
Anne Gram mente det var et problem, at så mange medlemmer er faldet fra. Nogen synes måske, at der for folk med særlige problemer skulle være noget mere, f.eks. i stil med den store bold, som blev brugt for første gang i dagens gymnastiktime.
Der blev også givet meget ros i forbindelse med aktiviteterne.
Beretningen blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Klaus gennemgik det reviderede regnskab. Det så ikke så godt ud, da 34 endnu ikke har betalt kontingent i år, efter at betalingsfristen er flyttet til januar, hvilket giver underskud. Det begynder dog at rette sig. Der er sendt en mail ud til dem, der ikke har betalt.
Der opstod diskussion omkring medlemstallet og hvor mange der har betalt i 2018 indtil nu. Klaus nævnte, at 85 nok har betalt i år, og at 34 ikke har.
Vi plejer at være over 100 medlemmer, og Anne Gram forslog, at man opfordrede dem man kender, til at komme med til seniormotion, som en strategi til at få flere medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

6. Budgetforslag
Der er søgt om tilskud i Furesø Kommune og hos Nordea. Det blev nævnt, at Fogfonden evt. også kunne være en mulighed.
Der blev spurgt, om hvorfor kontingentet stiger, hvorfor foreningen flyttede til Bybækhallen, og hvorfor motionen starter kl. 9 i stedet for kl. 10. Ida svarede, at der ikke har meldt sig frivillige instruktører til at tage motionen uge efter uge, og at vi derfor måtte gå over til betalt instruktør. Det er selvfølgelig dyrere, men vi får stadig meget for vores penge. Bybækhallen er gratis at bruge, mens Tennishallen kostede 15.000 kr. at leje, og Bybækhallen er en god hal. Desværre kunne vi kun få starttid kl. 9 og ikke kl. 10, selv om vi forsøgte.

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Det vedtages enstemmigt at:
Kontingent for aktive medlemmer i 2019 er 550 kr.
Kontingent for passive medlemmer i 2019 er 100 kr.
Alle skal betales 50 kr. ekstra i 2018 for at polstre økonomien. En seddel om dette sendes ud inden påske.

8. Behandling af indkomne forslag
Anne Gram foreslår en vedtægtsændring, så Farum Senior Motion skifter navn til Furesø Senior Motion.
Hendes begrundelse er: 1) at det kan være et bidrag til at udviske de sidste skel mellem de to gamle kommuner Værløse og Farum, der nu i 10 år har været én kommune under navnet Furesø Kommune, 2) at Furesø Senior Motion alene ved navnet vil signalere, at foreningen er for alle 60+ borgere i hele kommunen og 3) at navnet forhåbentlig kan være et lille bidrag til, at foreningen kan rekruttere flere medlemmer med postadresse i Værløse.
Else synes, at vi har svært ved at komme igennem i Furesø Avis og tænker, at det nye navn måske kan give mulighed for det.
Ida giver udtryk for, at der allerede nu i vedtægterne og vores brochure står, at alle borgere i Furesø, der er fyldt 60 år, kan være med i Farum Senior Motion, og at man i Furesø har andre foreninger, som f.eks. Farum Lokalhistoriske Forening og Værløse lokalhistoriske forening, der er lokaliseret et bestemt sted.

43 var for, 4 imod og 1 hverken for eller imod forslaget om, at Farum Senior Motion skifter navn til Furesø Senior Motion.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
Klaus Lund Nielsen blev genvalgt.
Marianne Langkilde blev genvalgt.

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år ( 1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
Lisbeth Stokholde blev genvalgt
Winnie Petersen er valgt for 2 år i 2017.

11. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)
Frank Rubin ønskede ikke genvalg, og Eva Rasmussen blev valgt.
Hans Heje er valgt for 2 år i 2017.

12. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)
Symina Sørensen blev genvalgt.

13. Eventuelt
Grethe spørger, om hvad der sker omkring mikrofonen. Der er meget som går tabt, når Steffen vender ryggen til. Erling vil tale med Steffen om det.
Sommertur – ja tak! Det var den almindelige holdning.
Der var forslag om en tur til Roskilde, hvor man kunne besøge Roskilde Museum og/eller Roskilde Domkirke.
Elke foreslog en tur til Gilleleje, hvor vi kunne besøge Fyret, kulturhuset, og et egnmuseum og spise på havnen.
Det var helt i orden at benytte offentlige transportmidler på turen, ligesom på turen til Ørestaden, mente man. Og der kom desuden et forslag om at medbringe madpakke og drikkevarer hjemmefra.

Referent: Ida Andersen, 18. marts 2018

Efterskrift:
Klaus, vores kasserer, har efter generalforsamlingens afslutning endnu engang optalt antal medlemmer ud fra medlemslisten og kontoudskrifter fra banken.
Vi er 92 aktive medlemmer og 5 passive, i alt 97 medlemmer pr. 14.3. På medlemslisten er der 34, som ikke har betalt for 2018.